Przykładowy szablon regulaminu konkursu SMS

Niniejszego dokumentu nie należy traktować jako gotowego szablonu do wypełnienia danymi a jedynie jako wskazówkę pomocną przy przygotowaniu regulaminu konkursu SMS.

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest ... z siedzibą w ... NIP ... REGON ..., zwany dalej Organizatorem.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora, oraz dostawcę usługi premium SMS, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 4. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.
 5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
 6. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie ...
 7. Informacje o konkursie będą dostępne ...
 8. ...

II. Zasady konkursu

 1. Konkurs trwa od ... (data) do ...
 2. Udział w konkursie polega na: wysłaniu sms-a o treści ..., pod nr ... Koszt sms-a to ... zł netto (... zł z VAT)
 3. ...

III. Nagrody

 1. Podczas edycji konkursu do wygrania będą następujące nagrody: ...
 2. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.
 3. ...

IV. Sposób wyłaniania zwycięzców

 1. Nagrodę edycji wygra uczestnik, który spełnia wszystkie warunki opisane w niniejszym regulaminie.
 2. ... (opis zasad wyłaniania zwycięzców)

V. Wydanie nagród

 1. Zwycięzca zostanie powiadomiony telefonicznie o wygraniu nagrody w terminie trzech dni od ukończenia konkursu.
 2. Imię, nazwisko, oraz miejsce zamieszkania Zwycięzcy, zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora.
 3. Nagroda zostanie wydana po okazaniu dowodu osobistego. Wszelkie opłaty społeczno-prawne związane z przebiegiem konkursu obciążają Organizatora.
 4. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez uczestnika konkursu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wysyłania SMSów przez osoby nieuprawnione.
 7. ...

VI. Laureaci i dane osobowe

 1. W celu otrzymania nagrody zwycięzca powinien podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, nr telefonu kontaktowego). Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy udostępnienia niniejszych danych Organizator może nie wydać nagrody takiej osobie.
 2. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach konkursowych. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.
 3. Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.
 4. ...

VII. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 5. ...

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyemitowania konkursu w terminie i w czasie określonym w pkt. 10 regulaminu z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora. W takim przypadku konkurs zostanie przełożony na inny termin. Data emisji zostanie podana na stronie ...
 4. ...
Login: Hasło: zapamiętaj   Nie pamiętam hasła
Ten serwis korzysta z plików cookies do realizacji usług, zgodnie z polityką prywatności, w której dowiesz się więcej o plikach cookies oraz o możliwości określenia warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies. Zaakceptuj aby ukryć ten komunikat.