Konkursy SMS

Organizowanie konkursów SMS jest chętnie wykorzystywaną możliwością systemów obsługi SMS Premium Rate. Ma to związek z ich dużą dostępnością oraz szerokim spektrum możliwości organizowania takich konkursów. W zależności od celów oraz zastosowanych formuł konkursowych istnieją konkursy:

 1. Konkursy nastawione na zysk organizatora - nagrody w konkursie w założeniach są finansowane przez samych uczestników konkursu, po odliczeniu kosztów nagród organizator osiąga dochód pochodzący z prowizji od usługi SMS Premium Rate;
 2. Konkursy prowadzone jako element szerszej kampanii marketingowej:
  • Konkursy związane z promocyjną sprzedażą marki lub firmy - wzięcie udziału w konkursie najczęściej wymaga dokonania zakupu produktu objętego promocją. Regulamin konkursu zwykle przewiduje, że w treści SMSa wysyłana jest informacja związana z zakupem, np. nr seryjny produktu, nr paragonu. Konkursy tego typu mają na celu głównie zwiększenie sprzedaży w ramach promocji;
  • Konkursy związane z marką lub firmą - regulamin jest skonstruowany tak, że uczestnicy biorąc udział w konkursie kojarzą go z promowaną marką lub firmą. Może przewidywać konieczność udzielenia odpowiedzi na pytanie związane z danym produktem lub jego producentem. Dzięki temu zorganizowanie takiego konkursu pomoże podnieść świadomość klientów w zakresie danej marki lub firmy;
  • Konkursy połączone z badaniem rynku - w ramach konkursu uczestnicy wysyłają w treści SMS odpowiedź na pytanie organizatora (zamknięte lub otwarte). Organizator uzyskuje w ten sposób informacje zwrotne od klientów np. z opiniami o produktach danej marki.

Ze względu na przebieg konkursy mogą mieć charakter:

 • jednorazowy - konkurs trwa przez określony przez organizatora czas, po którym następuje wyłonienie zwycięzców i zakończenie konkursu;
 • edycyjny - konkurs jest prowadzony edycjami, z których każda ma identyczne zasady (poszczególne edycje mogą się różnić np. nagrodami). Najczęściej konkursy edycyjne są uruchamiane bezterminowo, a edycje są związane z inną działalnością organizatora, np. z cyklem wydawniczym czasopisma, w którym ukazuje się informacja o konkursie.

Uruchomienie i przebieg konkursu

Pierwszym etapem uruchomienia konkursu jest określenie jego celu, formuły, przebiegu i ujęcie tych założeń w formie regulaminu konkursu. Za naszym pośrednictwem regulamin ten jest przedstawiany do akceptacji wszystkim operatorom GSM. Uzyskanie takiej akceptacji jest niezbędnym warunkiem uruchomienia konkursu. Oczekiwanie na akceptację trwa zwykle ok. 2 tygodni. Jeśli konkurs jest loterią (posiada czynnik losowy przy wyłanianiu zwycięzców), konieczne jest także uzyskanie zezwolenia Ministerstwa Finansów na przeprowadzenie losowania.

Po uzyskaniu akceptacji możemy uruchomić konkurs od strony technicznej. Funkcjonalność modułu obsługującego komunikację SMS w ramach konkursu wynika z regulaminu. Może on być zaimplementowany całkowicie w ramach systemu Atom.SMS (przetwarzanie wewnętrzne) lub częściowo w systemie organizatora konkursu (przetwarzanie zewnętrzne). Każdorazowo jest to przedmiotem ustaleń przed uruchomieniem konkursu.

W czasie trwania konkursu organizator ma dostęp do jego przebiegu. Standardowo informacje o komunikacji SMS w ramach konkursu są dostępne w module statystyk systemu. W zależności od formuły konkursu i sposobu przetwarzania danych organizator może mieć dostęp do dodatkowych funkcji podyktowanych regulaminem konkursu.

Po zakończeniu konkursu organizator otrzymuje komplet danych niezbędny do realizacji postanowień regulaminu. W zależności od formuły konkursu i sposobu przetwarzania może to być np. zestawienie całości komunikacji w ramach konkursu w pliku Excel (numery telefonów uczestników, czasy i treści SMSów) lub lista zwycięzców wyłonionych w systemie Atom.SMS na zasadach określonych przez regulamin.

Moduł statystyk udostępnia także dane rozliczeniowe, dzięki którym jest możliwe wystawienie dokumentów rozliczeniowych (np. faktury VAT) i dokonanie odpowiednich rozliczeń pomiędzy organizatorem i właścicielem systemu Atom.SMS.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu jest istotnym dokumentem określającym szczegółowo przebieg konkursu i dającym podstawę do ubiegania się o zgodę operatorów GSM na jego uruchomienie z wykorzystaniem SMS Premium Rate. Dobrze przygotowany regulamin z jednej strony pozwala na bezproblemowe uzyskanie akceptacji operatorów, z drugiej strony nie pozostawia wątpliwości interpretacyjnych i w rezultacie daje uproszczenie lub całkowite wyeliminowanie postępowania reklamacyjnego.

Prawidłowo przygotowany regulamin konkursu zawiera następujące informacje:

 • pełne dane organizatora;
 • zakres czasowy, w którym konkurs będzie prowadzony;
 • szczegółowy opis zasad uczestnictwa w konkursie;
 • opis formatu SMSów wysyłanych przez klienta oraz treści odpowiedzi systemu;
 • koszty wysłania SMSów konkursowych przez uczestników;
 • listę taryf SMS, na których konkurs będzie prowadzony;
 • listę nagród wraz z ich wartością; jeśli wartość nagród przekracza 760 zł, konieczne jest określenie kto odprowadza 10% podatek od wygranej (organizator lub laureat);
 • zasady wyłaniania zwycięzców konkursu, określenie podmiotu odpowiedzialnego i sposobu przekazania nagród;
 • tryb rozpatrywania reklamacji klientów.

Przy przygotowaniu regulaminu konkursu SMS pomocny może się okazać przykładowy szablon regulaminu konkursu SMS.

Formuły konkursowe

Formuły konkursowe, w których przy wyłanianiu zwycięzcy istnieje czynnik losowy, wymagają uzyskania zezwolenia Izby Celnej (poprzednio Ministerstwa Finansów). Do takich konkursów zaliczają się te, w których wybór zwycięzców odbywa się m.in. na zasadach:

 • zwycięzca jest wyłaniany w drodze losowania;
 • wygrywa co N-ty SMS;
 • wygrywa uczestnik, który wysłał najwięcej SMSów.
 • zgłaszając się do konkursu przez wysłanie SMSa uczestnik otrzymuje SMSem pytanie konkursowe i musi odpowiedzieć na nie SMSem; decyduje czas pomiędzy wysłaniem pytania a odebraniem odpowiedzi od uczestnika;

Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie loterii jest kosztowne i wymaga dodatkowych formalności, dlatego często celowe jest zastosowanie formuły nie wymagającej zezwolenia:

 • w treści SMSa uczestnik wysyła odpowiedź na otwarte pytanie zadane przez organizatora; zwycięzcy są wyłaniani przez komisję powołaną przez organizatora oceniającą wypowiedzi uczestników i wybierającą laureatów.
Login: Hasło: zapamiętaj   Nie pamiętam hasła
Ten serwis korzysta z plików cookies do realizacji usług, zgodnie z polityką prywatności, w której dowiesz się więcej o plikach cookies oraz o możliwości określenia warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies. Zaakceptuj aby ukryć ten komunikat.