Regulamin systemu Atom.SMS

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług opartych na komunikacji SMS o podwyższonej płatności (Premium SMS) z wykorzystaniem systemu Atom.SMS. Użytkownik posiadający konto w systemie Atom.SMS jest nazywany Partnerem.

Informacje ogólne

 1. Atom.SMS jest systemem obsługi komunikacji Premium SMS zapewniającym ciągłą dwukierunkową komunikację z użytkownikami telefonów komórkowych GSM.
 2. Użytkownikiem systemu Atom.SMS może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą, a także prowadząca działalność gospodarczą jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Zasady korzystania z systemu Atom.SMS

 1. Używanie systemu Atom.SMS wymaga rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Rejestracja w systemie stanowi wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje Partnera do jego przestrzegania. Dane osobowe Partnerów są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Zabronione jest wykorzystanie systemu Atom.SMS do przyjmowania płatności za sprzedaż towarów lub świadczenie usług:
  • niezgodnych z przepisami polskiego prawa;
  • naruszających prawa własności osób trzecich, w tym prawa autorskie;
  • nie dopuszczonych do obrotu handlowego na terytorium Polski;
  • w zakresie materiałów pornograficznych.
 3. Korzystanie z systemu Atom.SMS jest bezpłatne.
 4. Partnerowi przysługuje prowizyjne wynagrodzenie z tytułu obsługi serwisów i usług Premium SMS. Wysokość prowizji jest ustalana na podstawie tabeli prowizji.
 5. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po przedstawieniu przez Partnera właścicielowi systemu rachunku/faktury na podstawie raportu udostępnionego Partnerowi po zamknięciu miesiąca kalendarzowego, w terminie do 30 dni roboczych od daty otrzymania rachunku/faktury.

Prawa i obowiązki Partnera

 1. W przypadku otrzymania reklamacji dotyczącej usługi Partnera właściciel systemu Atom.SMS zastrzega sobie prawo zawieszenia realizacji dyspozycji wypłaty lub blokady konta Partnera do czasu zakończenia obsługi procedury reklamacyjnej.
 2. Partner nie będzie zgłaszał wobec właściciela systemu Atom.SMS żadnych roszczeń z tytułu nieotrzymania zapłaty lub jej późniejszego potrącenia w przypadkach, gdy w wyniku uznania reklamacji operator sieci GSM odmówi zapłaty za transakcję lub usługę.
 3. Każda akcja planowana przez Partnera wykraczająca poza wcześniejsze ustalenia związane z uruchamianiem konkretnych usług lub mogąca powodować przyrost liczby SMSów wysłanych przez użytkowników poza normalny poziom musi być z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych uzgodniona z administracją systemu Atom.SMS. Ma to na celu sprawdzenie zgodności akcji z prawem, regulaminem oraz umowami z operatorami GSM.

Prawa i obowiązki właściciela systemu Atom.SMS

 1. Właściciel systemu Atom.SMS dołoży wszelkich starań mających na celu prawidłowe funkcjonowanie systemu. W uzasadnionych przypadkach ma prawo do przerw w udostępnianiu systemu teleinformatycznego systemu bez wcześniejszego powiadomienia.
 2. Właściciel systemu Atom.SMS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Partnera w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu informacji spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usług niezależnymi od wWłaściciela systemu Atom.SMS, w szczególności mając na uwadze przyczyny o charakterze siły wyższej.
 3. Niniejszy regulamin nie uprawnia Partnera do swobodnego stosowania nazw, znaków handlowych, towarowych, nazw domen internetowych, adresów URL oraz jakichkolwiek innych znaków identyfikujących system Atom.SMS za wyjątkiem materiałów dostarczonych lub zaaprobowanych przez właściciela systemu, o ile nie ustalono inaczej w odrębnych umowach.
 4. Właściciel systemu Atom.SMS zastrzega sobie prawo do użycia znaków Partnera systemu w formie logo, nazwy firmy lub adresu URL w celu wskazania tego Partnera jako podmiotu, który korzysta z systemu Atom.SMS, jak również umieszczenia na stronach internetowych i materiałach reklamowych systemu informacji o Partnerze jako podmiotu korzystającego z usług systemu.
 5. Partner oraz Właściciel systemu Atom.SMS zgodnie oświadczają, że uzyskane w czasie trwania współpracy dane dotyczące działalności, finansów, informacji oraz specyfikacji technicznej, czynności dokonywanych przez strony stanowić będą informacje poufne, które nie będą przekazywane instytucjom i osobom nie uprawnionym ustawowo do ich wglądu przez okres trwania współpracy jak również okres 2 (dwóch) lat po zakończeniu współpracy.
 6. Właściciel systemu Atom.SMS ma prawo wprowadzać zmiany w niniejszym regulaminie bez pisemnego zawiadomienia o dokonanych zmianach, zawierającego treści tych zmian. Aktualny regulamin jest dostępny na stronach internetowych systemu Atom.SMS pod adresem www.atomsms.pl. O każdorazowej zmianie regulaminu Partner zostanie poinformowany za pomocą wiadomości e-mail lub komunikatu dostępnego po zalogowaniu w systemie.
 7. Właściciel systemu Atom.SMS zastrzega sobie prawo do odmowy założenia konta Partnera w systemie bez podania przyczyn.

Korzystanie z systemu niezgodnie z przeznaczeniem

 1. Sztuczny ruch oznacza takie korzystanie z usług systemu Atom.SMS, w którym celem nie jest skorzystanie z ich istoty, a generowanie ruchu, w szczególności w celu naliczenia prowizji.
 2. Nieściągalne należności to należności klientów wobec operatorów GSM powstałe przez korzystanie z usług systemu Atom.SMS, które nie zostały zapłacone przez klientów w dacie ich wymagalności.
 3. Przyjmuje się, że zjawisko sztucznego ruchu lub ruchu powodującego nieściągalne należności zachodzi wtedy, gdy ruch w ramach usług systemu Atom.SMS zasadniczo odbiega od statystycznych zachowań klientów, niezależnie od mechanizmu jego powstania, np.: wysyłanie wiadomości wielokrotnie z tego samego numeru telefonu, aparatu lub lokalizacji.
 4. Partner jest zobowiązany do powstrzymywania się od generowania sztucznego ruchu lub ruchu powodującego nieściągalne należności oraz do przeciwdziałania temu zjawisku.
 5. Partnerowi nie przysługuje prowizja od sztucznego ruchu lub ruchu powodującego nieściągalne należności. Ruch taki zostanie usunięty ze statystyk, a Partner otrzyma raport dokumentujący ten fakt.
 6. Jeśli Partner otrzymał prowizję od ruchu, o którym mowa w poprzednim punkcie, jest zobowiązany do jej zwrotu właścicielowi systemu Atom.SMS. Zwrot następuje przez potrącenie wierzytelności z prowizji od pozostałego ruchu. W razie braku możliwości potrącenia, Partner jest zobowiązany do zapłaty kwoty zwrotu na podstawie wezwania skierowanego do Partnera. Na kwotę zwrotu zostaną wystawione odpowiednie noty księgowe, a Partner jest zobowiązany do wystawienia i przesłania pocztą księgowego dokumentu korygującego w terminie do 7 dni od potrącenia lub zwrotu. W razie niedotrzymania terminu Partner zobowiązuje się zapłacić kwotę zwrotu wraz z maksymalnymi odsetkami ustawowymi za okres zwłoki.
 7. Wykonanie uprawnienia dotyczącego sztucznego ruchu lub ruchu powodującego nieściągalne należności przysługuje właścicielowi systemu Atom.SMS w terminie do 12 miesięcy od wystąpienia tego ruchu.

Postanowienia końcowe

 1. Właściciel systemu Atom.SMS zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia, skasowania lub blokady konta Partnera w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu lub innych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu systemu Atom.SMS.
 2. Partner może w dowolnej chwili zrezygnować z usług systemu Atom.SMS składając wypowiedzenie w formie pisemnej listem poleconym. Wypowiedzenie następuje w terminie 30 dni od zakończenia miesiąca, w którym dostarczono wypowiedzenie.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Wszelkie spory, których stronom nie uda się załatwić polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby właściciela systemu Atom.SMS.
Login: Hasło: zapamiętaj   Nie pamiętam hasła
Ten serwis korzysta z plików cookies do realizacji usług, zgodnie z polityką prywatności, w której dowiesz się więcej o plikach cookies oraz o możliwości określenia warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies. Zaakceptuj aby ukryć ten komunikat.